Menu

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden kampen, workshops en producties

 2. Algemene voorwaarden ticketverkoop

Algemene voorwaarden kampen en workshops

Alle bepalingen en afspraken beschreven in deze algemene voorwaarden gelden voor de kampen, workshops en producties georganiseerd door People On Stage. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.

Info, prijzen en inschrijven

Alle info over de georganiseerde kampen, workshops en producties, alsook de prijzen en de manieren van inschrijven kan je terug vinden op onze website:
https://www.peopleonstage.be.

Inschrijven gebeurd via het online deelnemersplatform:
https://deelnemers.peopleonstage.be,
of via het nieuwe productieplatform:
https://dessel.productie.peopleonstage.be

Betalen

Betalen doe je online via de beschikbare platformen en wordt uitbesteed aan Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam.

Een inschrijving is maar pas definitief als de betaling is uitgevoerd. Inschrijvingen die niet betaald worden, zullen na 4 uur opnieuw geannuleerd worden.

Meebrengen en specifieke informatie

Na de definitieve inschrijving zal je extra informatie toegestuurd krijgen over wat je moet meebrengen, wanneer en waar je precies verwacht wordt.

Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Als je ze toch bij hebt, ben je er zelf verantwoordelijk voor. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten worden door de medewerkers foto’s genomen en filmpjes opgenomen. Die kunnen gebruikt worden in publicaties, zowel digitaal als op papier. Indien je hier bezwaar tegen hebt, dan kan je dit aangeven in je deelnemersprofiel op het online deelnemersplatform.

Begeleiding

We verwachten dat deelnemers -16 jaar tijdens de duur van de activiteit bij de begeleiding blijven. Alle deelnemers houden zich aan de afspraken en verwachtingen die de organisatie bij het begin van een activiteit vooropstelt.

Aanwezigheid

Indien er gedurende het kamp, de workshop of productie gerepeteerd wordt aan een toonmoment, verwachten we dat alle deelnemers de volledige periode van het kamp, de workshop of productie (van begin- tot einduur) aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is (door het missen van een dag, het later toekomen of vroeger vertrekken), kunnen we een rol in het toonmoment niet garanderen. De regisseur heeft hierover het laatste woord.

Aankomen en vertrekken

De activiteiten beginnen steeds op het aangekondigde startuur, dus kom op tijd. We voorzien opvang vanaf vijftien minuten voor de aanvang. Na het aangekondigde startuur van een activiteit, kan deelname niet meer gegarandeerd worden.

We verwachten dat de deelnemers op het aangegeven terrein blijven tot het einde van de activiteit. Vroeger vertrekken wordt bij de start van de activiteit gemeld aan de verantwoordelijke.

Deelnemers jonger dan 14 jaar mogen enkel zelfstandig naar huis, indien dit op voorhand door de ouder gemeld wordt bij de start van de activiteit.

Medicatie

Als een deelnemer -16 jaar medicatie dient in te nemen, bezorg ons dan een attest van de behandelende arts of een kopie van het voorschrift. Laat hier ook duidelijk op noteren wanneer de medicatie dient ingenomen te worden en de juiste dosering.

Verzekering

https://www.peopleonstage.be/verzekering.

Herroepingsrecht

People On Stage hanteert het wettelijke kader van het herroepingsrecht voor overeenkomsten op afstand. Dat wil zeggen dat je een inschrijving kan herroepen tot 14 dagen na betaling, met uitzondering van de reeds gemaakte kosten tijdens de periode van het herroepingsrecht:

 • Kosten aan Mollie voor de onlinebetaling, meteen bij de uitvoering van de betaling + de kosten van de terugbetaling (= 2x 3% van het totaalbedrag)
 • Kosten ter grootte van 30% van het inschrijvingsbedrag voor verzekering, materiaal en het vastleggen van docenten en andere medewerkers, vanaf 1 maand voor de aanvang van de activiteit,
 • De reële kost per dag indien de activiteit reeds gestart is binnen de termijn van de herroeping.

Annulatie

https://www.peopleonstage.be/verzekering.

Meer info

Algemene voorwaarden ticketverkoop

Algemeen

 1. Het gebruik van de tickets aangekocht op tickets.peopleonstage.be houdt de aanvaarding in van de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website www.peopleonstage.be en op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij People On Stage: Stationsstraat 58, 2440 Geel (hierna 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd).

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het betreffende evenement, bestellingen en verkopen van tickets in het kader van dit evenement. Door de toegang tot dit evenement, de bestelling, de aankoop en/of overdracht van tickets en het bezoek van deze website verklaart de bezoeker van het evenement, de bezoeker van deze website, de besteller, de koper, de overdrager en/of houder van het ticket en van andere producten en diensten (hierna 'Klant', 'u' of ‘uw’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

  Wij houden het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Wijzigingen zullen op deze website openbaar worden gemaakt. Elk nieuw bezoek aan deze website en elke nieuwe bestelling, aankoop en/of overdracht van tickets of andere producten of diensten op www.event-tickets.be zal worden beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden.

Informatie

 1. Tegelijk aanvaardt u uitdrukkelijk het huishoudelijk reglement dat geldt voor het betreffende evenement dat te verkrijgen is bij de organisator of bij People On Stage: Stationsstraat 58, 2440 Geel.
   
 2. Wanneer wij informatie verstrekken in het kader van het betreffende evenement, bijvoorbeeld op onze website, op onze sociale media, op de websites van de organisatie van het evenement, proberen wij dit zo accuraat mogelijk te doen. Wij kunnen geen garantie geven met betrekking tot de accuraatheid van deze informatie en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt in het kader van het evenement.

  Het betreffende evenement, de tickets en andere producten of diensten van dit evenement kunnen informatie bevatten van derden zoals sponsors, partners en leveranciers, alsook verwijzingen naar websites, sociale media en andere producten en diensten van derden. Wij controleren de inhoud van die websites, sociale media en andere producten en diensten van derden niet en kunnen ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan. Bovendien impliceert een verwijzing naar of opname van informatie van derden ook niet dat wij akkoord gaan met zulke inhoud.

Aankoopvoorwaarden

 1. De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie en desbetreffende ticket(s) worden geannuleerd indien de betaling niet binnen de aangegeven betalingstermijn is gebeurd. Deze termijn zal strikt toegepast worden. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de Klant. Identiteitscontrole van de tickethouder door de organisator of de officiële ticketverdeler is mogelijk. Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van een ticket voor het betreffende evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting, overmacht of afgelasting.
   
 2. De tickets worden per e-mail verstuurd naar het adres opgegeven in de inschrijvingsprocedure, tenzij de klant of organisator hier andere specifieke wensen over heeft.

Toegangsvoorwaarden

 1. Ieder ticket is strikt persoonlijk en mag niet overgedragen worden zonder onze voorafgaande toestemming. Overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, is ten stelligste verboden: - de regelmatige doorverkoop van tickets, - de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, - de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de voorstelling met het oog op occasionele doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een occasionele doorverkoop indien het gaat om een doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, - de doorverkoop voor de start van de oorspronkelijke verkoop, - de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. De voorstelling met het oog op doorverkoop en de verstrekking van middelen die worden aangewend voor doorverkoop, zijn eveneens verboden voor de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs, alsook van een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest. Overtredingen van deze wetsbepalingen zijn onderworpen aan strafrechtelijke en burgerechtelijke sancties. De geregistreerde koper, de overdrager en de houder van een ticket zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door een overtreding op deze wetsbepaling met betrekking tot het betreffende ticket.
   
 2. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies, beschadiging, namaak, illegale duplicatie of andere oorzaken van ongeldigheid van een ticket.

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen voortvloeiende uit onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of enige andere maatregel die de organisatie van het evenement neemt of die aan de organisatie van het evenement opgelegd wordt, bv. owv openbare orde, terrorisme (-dreiging), overmacht. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk, aansprakelijk of verplicht gehouden worden om een ticket geheel of gedeeltelijk terug te betalen ingeval van gehele of gedeeltelijke onderbreking, wijziging, stopzetting, afgelasting of andere maatregel, ook niet indien deze maatregel geldt opzichtens individuele personen (bv. wegens niet naleven van de leeftijdsvoorwaarde, toegangsvoorwaarde, openbare orde, ...). Indien wij, niettegenstaande onderhavige algemene voorwaarden, beslissen om tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, dan wel verplicht worden tickets geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zal deze terugbetaling geschieden voor de ticketprijs exclusief service/administratie/verzendings/betalingskosten.
   
 2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop de organisatie van het evenement geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, lokale autoriteiten, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen, lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van internet, elektriciteit en telecommunicatie), gebrek aan of onmogelijkheid om voldoende bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport en andere vormen van overmacht en acties van derden, ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.
   
 3. Indien en voor zover wij op welke grond ook toch aansprakelijk zouden gesteld worden voor enige schade in hoofde van de koper van een ticket, de overdrager van een ticket, de houder van het ticket en/of een bezoeker van het evenement, zal deze aansprakelijk te allen tijde en niettegenstaande enig andersluidend beding beperkt zijn tot de rechtstreekse schade. De koper, de overdrager en de houder van het ticket en de bezoeker van het evenement gaan ermee akkoord dat zij desgevallend enkel aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor de directe schade die zij geleden hebben. Iedere indirecte schade of gevolgschade wordt hierbij uitgesloten.
   
 4. Klachten of betwistingen dienen op straffe van nietigheid en verval te geschieden binnen de vijf dagen na het feit of voorval waarover de klacht of betwisting handelt en dit bij ter post aangetekend schrijven naar People On Stage: Stationsstraat 58, 2440 Geel.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van onze website, ticketverkoop, sociale media en op het betreffende evenement. Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u uitdrukkelijk schriftelijk toestemming om de u betreffende persoonsgegevens te vergaren en te verwerken in overeenstemming met de hierin omschreven doeleinden. Voor inlichtingen over ons privacybeleid kan u contact opnemen via info@peopleonstage.be.
   
 2. Wij verzamelen en verwerken volgende gegevens, volgens ons privacybeleid.
   
 3. De u betreffende persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. De u betreffende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden:
  - om het gebruik in het algemeen van de diensten (website, ticketshop, ...) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze diensten te optimaliseren;
  - om inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van ons en van onze partners aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;
  - om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van ons en onze partners, leveranciers en evenementorganisatoren. U hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van uw betreffende persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek richten via info@peopleonstage.be of via post naar People On Stage: Stationsstraat 58, 2440 Geel.

Finale bepalingen

 1. Falen of vertraging bij uitoefening door ons van een recht krachtens deze algemene voorwaarden of een contract of een wettelijke bepaling zal niet worden beschouwd als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze algemene voorwaarden of een contract aantasten of wijzigen.
   
 2. Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig bevonden worden, neemt dit niet de nietigheid van de andere clausules of van deze algemene voorwaarden in het algemeen met zich mee; in dat geval zullen de nietige clausules gewijzigd worden in rechtsgeldige clausules die in overeenstemming zijn met de door ons beoogde rechtsgevolgen op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
   
 3. Deze algemene voorwaarden, alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot (de uitvoering van) deze algemene voorwaarden en alle rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van Antwerpen, arrondisement Turnhout.

Volg People on Stage

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en volg ons op sociale media.

© People On Stage 2024 - Disclaimer - Verzekering - Algemene voorwaarden