Menu

Annulatieverzekering

Algemeen

De annulatieverzekering voorziet een terugbetaling van de inschrijvingsprijs indien de annulatie het gevolg is van een in de voorwaarden omschreven situatie. Bij het vroegtijdig stopzetten van een activiteit door dezelfde situaties, wordt het bedrag van de resterende, volledige dagen terugbetaald.

Premie

De annulatieverzekering dient samen met de inschrijving geopteerd te worden en bedraagt 4% van de totale inschrijvingsprijs, met een minimum van 5 EUR. Bij inschrijving van activiteiten op naam, dient de annulatieverzekering afzonderlijk genomen en verrekend te worden, bij het bestellen van tickets kan per bestelling 1 annulatieverzekering genomen worden op meerdere tickets tegelijkertijd.

Annulatievoorwaarden

Een terugbetaling wordt voorzien wegens:

 • het overlijden van de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een gezinslid.
 • de ziekte of het ongeval van de verzekerde, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of een gezinslid, dat de annulatie of de onderbreking van de activiteit medisch verantwoordt; verwikkelingen of problemen met de zwangerschap van een gezinslid worden met een ziekte gelijkgesteld
 • het overlijden of het levensgevaar ingevolge ongeval of ziekte van een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot en met de tweede graad
 • aanzienlijke materiële schade aan:
  • het onroerend goed (bv woning of bedrijfsgebouw) van de verzekerde,

  • de gehuurde goederen,

  en van die aard dat zijn aanwezigheid vereist is om zijn belangen te behartigen
 • het ontslag van de verzekerde betekend door de werkgever
 • de onbruikbaarheid wegens een verkeersongeval, een brand of diefstal gedurende meer dan 2 werkdagen van het voertuig van de verzekerde, dat voorzien was voor de verplaatsing naar de activiteit
 • de intrekking van de reeds toegestane vakantie van de verzekerde door de werkgever ter vervanging van een collega wegens ziekte, ongeval of overlijden
 • de onmisbare aanwezigheid van de verzekerde:
  • voor de adoptie van een kind;
  • voor een dringende orgaantransplantatie (als ontvanger of als donor);
  • bij een gerechtelijke procedure (als getuige, als lid van een assisenjury, …);
  • als wederopgeroepene voor het vervullen van de legerdienst;
  • als student van 16 jaar of ouder die een herexamen moet afleggen uiterlijk 15 dagen na zijn terugkeer en waarvan een uitstel niet mogelijk is, op voorwaarde dat de negatieve resultaten niet gekend waren op het ogenblik dat de activiteit geboekt werd;
  • die een vrij of een zelfstandig beroep uitoefent, als gevolg van de onbeschikbaarheid wegens ziekte, ongeval of overlijden van de professionele vervanger van de verzekerde
 • een natuurramp en pandemie waardoor de activiteit niet kan worden aangevat of voortgezet
 • het sluiten door de verzekerde van een arbeidscontract dat begint binnen 30 dagen die voorafgaan aan de startdatum van de activiteit
 • de weigering van het visum door de overheid van het land van bestemming van de activiteit
 • de diefstal van het visum of van de reisdocumenten met inbraak in de woonplaats van de verzekerde 48 uur voor de begindatum van de activiteit, waarvoor onmiddellijk aangifte werd gedaan bij de territoriaal bevoegde gerechtelijke overheid of bij de politie met opmaak van een proces-verbaal
 • staking van het openbaar vervoer op het vertrekpunt
 • een medisch beletsel zodat de verzekerde niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de activiteit noodzakelijk is
 • een echtscheidingsprocedure die in gang is gezet na de boeking van de activiteit
 • een home- of carjacking waarvan de verzekerde het slachtoffer is geweest binnen 7 dagen voor de startdatum
 • de meer dan een uur durende immobilisatie van het vervoermiddel op de weg naar het station, de luchthaven 24 of de scheepshaven ten gevolge van een verkeersongeval of een ander geval van overmacht.

Wij vergoeden eveneens:

 • de kosten voor het verplaatsen naar een andere datum, waardoor totale annulatie overbodig wordt.

Terugbetaling

De terugbetaling gebeurt binnen de 30 dagen na het ontvangen van het bewijsmateriaal dat bevestigt dat de verzekerde voldoet aan één van onderstaande voorwaarden.

 • Bij overlijden: een overlijdensakte
 • Bij ziekte: een doktersattest
 • Bij materiële schade: foto’s en/of een verklaring van de verzekeraar of garagist
 • Bij reden op het werk: een verklaring van een overste
 • Bij criminele feiten: een verklaring en/of proces verbaal van de politie
 • Bij oorzaken door derden: een verklaring van de betrokken maatschappij of instelling
  (gerecht, adoptiebureau, vervoersmaatschappij)

Betwisting

U kunt alle geschillen tussen u en ons over deze polis ook voorleggen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Meer info

Het secretariaat wordt bemand door vrijwilligers. Hierdoor zijn we gemakkelijker dan overdag, bereikbaar in de vroege avond, op zaterdagvoormiddag of tijdens de schoolvakanties.

Bij afwezigheid, spreek een boodschap in en we bellen je zo snel mogelijk terug.

Volg People on Stage

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en volg ons op sociale media.

© People On Stage 2024 - Disclaimer - Verzekering - Algemene voorwaarden